ONLINE
1

   Μ€Ữ ĆΔŇΔŁ


FACEBOOK

FACEBOOK

 

ĆØŁ€ĆΔØ Đ€ ₣ƗŁΜ€ ƤΔŘΔ

ΔŞŞƗŞŦƗŘ ŇØ ₣ΔĆ€βØҜҜ 

 

ǤŘỮƤØ

👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇

₣ƗŁΜ€ Đ€ Ŧ€ŘŘØŘ ŇØ ₣ΔĆ€

 

ƤΔǤƗŇΔ 

👇👇👇👇👇👇👇👇👇

₣ƗŁΜ€Ŧ€ŘŘØŘĆØΜƤŁ€ŦØ

 

  

  

  

   

 

ACOMPAMHE AS NOVIDADES ✌