ONLINE
1

   Μ€Ữ ĆΔŇΔŁ


ƗŇƗĆƗุ


       

 

Ş€ĴΔΜ β€Μ VƗŇĐØŞ !!!
€ŞŞ€ ŞƗŦ€ € ƤΔŘΔ ΩỮ€Μ ΔΜΔ ỮΜ βØΜ ₣ƗŁΜ€ Đ€ Ŧ€ŘŘØŘ
Ş€ VØĆ€ ΔΜΔ... ŇΔØ ƤØĐ€ Đ€ƗЖΔŘ Đ€ ĐΔŘ ỮΜΔ €ŞƤƗΔĐƗŇĦΔ
€ ΔŞŞƗŞŦƗŘ ØŞ Μ€ŁĦØŘ€Ş ₣ƗŁΜ€Ş Đ€ Ŧ€ŘŘØŘ... 

€ŇĴØ¥

 

Μ€Ữ βŁØǤ

β€ŞŦĦØŘŘØŘ

 

ŇØ ₣ΔĆ€βØØҜ  YOUTUBE Ŧ€Μ ΜΔƗŞ ₣ƗŁΜ€

ƤΔŞŞΔ ƤØŘ ŁΔ € ĆØŇ₣ƗŘΔ ...

ĆỮŘŦΔ Δ ƤΔǤƗŇΔ € Ş€ ƗŇŞĆŘ€VΔ ŇØ ĆΔŇΔŁ :)

 

Ǥ€Ň€ŘØŞ

     >>>

ĆØŁŁ€ĆŦƗØŇ

   >>>

 

ỮŁŦƗΜØŞ ₣ƗŁΜ€Ş ΔĐƗĆƗØŇΔĐØŞ

 

₣ƗŁΜ€Ş ĦĐ ØŇ

   

   

  

     >>>